Svenska föreningen i Östermyra

Svenska föreningen i Östermyra r.f. är den äldsta föreningen i Seinäjoki. Varje onsdag från september till maj träffas vi över en kopp kaffe för att umgås och ha en trevlig stund tillsammans. Onsdagsträffarna är välbesökta och flera personer med finska som modersmål, men med goda kunskaper i svenska, har anslutit sig till föreningen. Onsdagskvällarna berikas av t.ex. författarbesök, föredrag och musikunderhållning. Ytterligare anordnar föreningen kultur- och teaterresor, studiebesök osv.

Sedan år 2004 befinner sig Svenska föreningen i Östermyras klubblokal i den tidigare vindsvåningen i affärshuset Forum. Svenska folkskolans vänner r.f. är en viktig samarbetspartner för SfÖ.

SfÖ utdelar stipendier till elever och studerande i Seinäjokiskolor vid avslutningen på skolåret. Svenska dagen firas årligen tillsammans med Seinäjoki stad och föreningen Pohjola-Norden och den har lockat en stor publik. På luciadagen anordnar SfÖ tillsammans med några skolor ett luciatåg som startar med program i Apila biblioteket och fortsätter med besök i olika servicehem och daghem.

Blev du intresserad i verksamheten och vill komma och besöka är du alltid välkommen. Vi träffas varje onsdag kl 18.30 i vår föreningslokalen i Kalevankatu 10 (4. våningen).
Du kan kontakta oss via e-post eller per telefon +358 500 662 074.

Aktuellt

Svenska föreningen i Östermyra har onsdagskaffekvällar kl. 18:30 från september till mitten av maj. Välkommen alla ni som vill tala svenska, förkovra sin svenska och är intresserade för Svenska föreningens verksamhet.

Välkommen alla medlemmar och alla SfÖ-intresserade att umgås på svenska.

*******************************
Den 8 september 2021 fortsätter Svenska föreningen i Östermyra onsdagskaffekvällar kl 18:30 med mångsidigt program.
Välkommen alla medlemmarna och du som är intresserad av våra intressanta aktiviteter.

Välkommen!

Bold TextBold Text

Språkbad

*** Hej! Kolla också månadstemat nedan ...

 

Om språkbadet

År 2006 startade Svenska föreningen språkbadsverksamhet i Seinäjoki. Från första början var grupperna fullsatta av barn som lärde sig svenska i vardagslivets situationer 1−2 gånger per veckan, tre timmar åt gången.

Språkbad är ett frivilligt undervisningsprogram som är till för barn som har majoritetsspråket som sitt förstaspråk och som inte annars naturligt kommer i kontakt med språkbadsspråket.

Språkbadet bygger på antagandet att andraspråksinlärningen sker effektivast i en meningsfull kommunikationssituation. Det påtagligaste draget i språkbad är att undervisningen i början till största delen ges på ett annat språk än barnens förstaspråk. Barnen uppmuntras att använda språkbadsspråket redan från början och läraren fungerar som en viktig språkmodell för barnen. Målet med SfÖ:s språkbadsklubbar är att barnen ska få positiva upplevelser och nå funktionella grundfärdigheter på svenska.

 

SVENSKSPRÅKIGT SPRÅKBAD:
Språkbad sker i små grupper: 3-4-årig högst 4 barn,
5-6-årig högst 6 barn.
För skolbarn 7-9-åriga finns två (2) grupper per vecka.

Terminsavgift är: 3h/vk 36€, 6h/vk 72€, 9h/vk 108€.

Den 23 augusti 2021 startade språkbadet, men till språkbadet kan man anmäla sig året om och börja när det bäst passar för dig och barnet.

Månadens tema

MÅNADENS TEEMA ÄR HÖST:
Ord som vi lär oss: svamp, igelkott, mask, ekorre, löv, regn

Vi tittar på höst bilder. Hur vet man att det blir höst? Vi går igenom våra nya ord. Vi sunger, pysslar, leker utgående från månadens tema
Vi leker häxan Pomperipossa och spelar spel.
Skolbarnen gör en uppgift med orden som vi lär oss.
Vecka 2:
Vi pysslar äpplen med en mask i sig. Vi läser boken ”Pippi Piggelin”.
Med skolgruppen leker vi ”Ett skepp kommer lastat med” med färdiga bildkort med ord eller barnens egna ord.

Vecka 3: Vi pysslar ugglor. Vi leker ”skicka runt den” med höst orden.
Vi håller en sångstund. Barnen får turvis dra ”sång kort”.

Vecka 4: (21-24.9) . Efter samlingen går vi till centralparken. När vi kommer tillbaka äter vi mellanmål. När alla har ätit målar vi med vattenfärger och läser saga.

Vecka: 5: Vi pysslar höst träd. Barnen ritar sin hand på brun kartong och klipper ut den. Vi limmar fast handen på ett annat papper. Med fingerfärger målar vi löv åt trädet.

SfÖ:s språkbadslärare Sandra Hautala når du
per telefon +358 50 444 5565 och
per e-post sprakbad@gmail.com

**************
Välkommen!

Förfrågningar och anmälningar:
Språkbadslärare Sandra Hautala puh. 050-444 5565,
sprakbad@gmail.com.

Svenska Föreningen i Östermyra r.f. www.sfo.fi

Historia

Seinäjoki var ända till slutet av 1700-talet en liten by i Ilmola socken. År 1798 grundade affärsmannen Abraham Falander ett järnbruk och ett sågverk vid stranden av Seinäjoki å. Han gav bruket namnet Östermyra. Under 1800-talet fanns bl.a. en krutfabrik och ett stort jordbruk i Östermyra och hit flyttade många familjer med svenska som modersmål. När järnvägen 1883 invigdes, fick många svensktalande från kustbygden anställning här. Tack vare insamlingar, lotterier och syjuntor kunde man starta en privat svensk folkskola hösten 1897. Orten hade vid den tiden ca 3 000 invånare av vilka 200 hade svenska som modersmål.

 

Föreningens tillkomst

När man nu fått en egen skola vaknade tanken på att grunda en garantiförening med uppgift att svara för skolans ekonomi och ha ansvar för verksamheten. År 1899 tillkom Svenska föreningen i Östermyra r.f. (SfÖ) med uppgift att upprätthålla en svenskspråkig folkskola samt att verka för svenskt språk och svensk odling. Föreningen fanns till för skolan och hela dess verksamhet präglades av denna huvuduppgift ända tills skolan upphörde med sin verksamhet vid utgången av läsåret 1957−58.

 

Svenska folkskolan

Skolan kom att verka i fem olika hyrda lokaliteter fram till år 1908, då man fick en egen skolbyggnad och föreningen en egen samlingsplats för sina sammankomster. Föreningens medlemmar satt turvis i skolans direktion och föreningens styrelse. Skolan var den förenande länken för svenskarna i Seinäjoki under sex decennier.

I synnerhet under 1930-talet var skolans ekonomi ytterst ansträngd och dessutom var det språkpolitiska klimatet i Seinäjoki inte så gynnsamt. Medlemmarna samlades på onsdagskvällarna till kaffe och glad samvaro och anordnade olika former av verksamhet för att få inkomster till föreningen. Runebergsdagen och Svenska dagen firades regelbundet årligen.

Under 1950-talet minskade skolans elevantal. Leden började också glesna på onsdagskvällarnas kaffesitsar. Skolans 60-årsfest blev det sista jubileet i skolans historia. Försäljningen av en gåvotomt 1956 gjorde att föreningens ekonomiska bekymmer eliminerades. Skolbyggnaden jämte därtill hörande tomt såldes 1964 till Helsingfors Aktiebank. I köpebrevet stipulerades att föreningen skulle få en klubblokal i den nya fastigheten. Bank- och affärshuset stod färdigt 1967 och föreningsmedlemmarna kunde återuppta sina tidigare aktiviteter.

Medlemsantalet steg tack vare ett breddat programutbud.

Styrelsen 2021

Antti Lammi
ordförande
+358 500 662 074

Raija Feldt
kassör
+358 400 565 426

Sonja Liukku
vice ordförande, informatör
+358 50 386 0728

Teija Svenfelt
sekreterare
+358 50 309 1212

Heikki Kangas disponent, materialförvaltare
+358 40 775 2062

Ulla Niemi värdinna, materialförvaltare
+358 50 361 5325

Hilla Hautanen styrelsemedlem
+358 41 363 7398

I verksamheten deltar också:

,| , Kari Maunula och Ritva Sulkava, verksamhetsgranskare

Kontakta oss

Du kan kontakta oss via e-post eller per telefon ordf. Antti Lammi 050 0662074.

Svenska föreningen i Östermyra
Kalevankatu 10 (4. våningen)
portgång vid Instrumentarium
60100 Seinäjoki
e-post: sfomyra@kolumbus.fi

Postadress: PB 223, 60101 Seinäjoki

Välkommen!